کاشی اطلس مهریز کاشی اطلس مهریز

ما را به دعا کاش نسازند فراموش / رندان سحر خیز که صاحب نفسانند . فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ماه عبادتهای عاشقانه نیایش های عارفانه و بندگی خالصانه را تبریک می گوییم.